نویسنده: گلِن پارسونز
ترجمۀ: افشین خاکباز
۵۸۰۰۰ تومان
۲۵۶ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۸

فلسفۀ دیزاین

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: سو بلک
ترجمۀ: راضیه خشنود
۷۳۰۰۰ تومان
۳۶۶ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۸

زندگی در مرگ

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: روبِر پَنژه
ترجمۀ: عاطفه طاهایی
۳۸۰۰۰ تومان
۲۲۸ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۸

لیبِــرا

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: جونیچیرو تانیزاکی
ترجمۀ: علیرضا شلویری
۳۵۰۰۰ تومان
۱۰۴ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۸

در ستایش سایه‌ها

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: کترین دان
ترجمۀ: نیما جمالی‌پور
۷۸۰۰۰ تومان
۴۸۰ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۸

عشق خرکی

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: ربکا آرنولد
ترجمۀ: منظر محمدی
 ۴۵۰۰۰ تومان
۲۰۸ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

فشن

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: لئونارد کورن
ترجمۀ: سعیده موسوی
 ۲۸۰۰۰ تومان
۸۸ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

وابی‌سابی

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی