نویسنده: کترین دان
ترجمۀ: نیما جمالی‌پور
 ۷۸۰۰۰ تومان
۴۸۰ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۸

عشق خرکی

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: ربکا آرنولد
ترجمۀ: منظر محمدی
 ۴۵۰۰۰ تومان
۲۰۸ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

فشن

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: لئونارد کورن
ترجمۀ: سعیده موسوی
 ۲۸۰۰۰ تومان
۸۸ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

وابی‌سابی

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: آلن بدیو
ترجمۀ فرید دبیر مقدم
 ۲۲۰۰۰ تومان
۱۲۰ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

سیاه

تازه‌های نشر مشکی
ویراستۀ میشائیل ارل‌هاف و تیم مارشال
ترجمۀ منظر محمدی
 85000 تومان
590 صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

دانشنامۀ دیزاین

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: لوییس کارول
تصویرگریِ رالف استدمن
ترجمۀ حسین شهرابی
58000 تومان
224 صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

آلیس در سرزمین عجایب

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: آلن لانگ
ترجمۀ نازنین مهرزاد
تومان۱۰٫۰۰۰
۷۲ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

چطور می‌شود با دیزاینرها زندگی
!کرد 
و آن‌ها را نکشت

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: لارس اسونسن
ترجمۀ آیدین رشیدی
۳۷۰۰۰ تومان
۲۰۰ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

فلسفۀ فشن

تازه‌های نشر مشکی
برای هنرمندان، شاعران، فیلسوفان و دیزاینرها
نویسنده: لئونارد کورن
برگردانِ سعیده موسوی
طراحیِ ساعد مشکی
تومان۲۴٫۰۰۰
۱۰۴ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

وابی‌سابی

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی