۶۱ دقیقه پس از یازده شب

کتاب ماه آبان
اسپایک میلیگان
برگردان: احمد پوری
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳


گل‌های باغچه‌ام
رو به پایین می‌رویند
زرد، رنگشان
اندوه، ‌عطرشان
در چشمانم می‌روید
ریشه‌هایشان
به جست‌و‌جوی اشک‌هایم
تا بپرورانند
رُزِ سیاه درونم را.