گزارش پایانی (یادگار زریران)

کتاب ماه دی ۹۴
قصۀ بلند
سهند آقایی
۴۰۰۰ تومان
64 صفحه، جیبی
چاپ اول، 1394


ای خودکارِ سربه‌هوا!
وطن،
درست همان جایی‌ست
که لای انگشت‌های کسی
بر کاغذی به دلربائیِ مزارعِ بابونه،
کمندِ کلام را به نشانۀ صلح
بر درختی گَشن قلّاب کنی،
و سَرَت را مثلِ قطره آونگ کنی از قطره‌ای بزرگ و…
تمام