یاغی

نمایشنامه در یک پرده
کتاب ماه مهر
نویسنده: آگوست استریندبرگ
برگردان: زهرا قلعه نوئى
ویرایش: احمد پورى
قیمت: ۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبى
چاپ اول، ۱۳۹۳اُرم: چه کسی ترانۀ مرگ تو را می‌خواند؟
تورفین: بی‌شک کلاغ سیاه.
اُرم: شجاعت مرگ را داری، تورفین؟!
تورفین: شجاعت من بیش از مرگ است، من جرات فراموش شدن را دارم!
اُرم: همیشه بین ما دو نفر، تو قوی‌تر بودی، خدانگه‌دار! شاید بار دیگر یکدیگر را ببینیم… (اُرم بیرون می‌رود)
تورفین: تن‌ها… تن‌ها… تن‌ها!