کتابِ غم

کتاب ماه اسفند
نویسنده: پوریا عالمی
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳


من دلقکِ بازنشستهٔ رقت‌انگیزی‌ هستم
جوک‌هایم تکراری
و شیرین‌کاری‌هایم خاطرتان را تلخ می‌کند

من دلقک بازنشستهٔ رقت‌انگیزی‌ام
که وقتی حرف می‌زنم و خاطرات خنده‌دار جوانی‌ام را برایتان تعریف می‌کنم
یا اشکم در می‌آید
یا اشکتان را در می‌آورم
…….