نگران نباش داستایوفسکی

کتاب ماه بهمن
نویسنده: چارلز بوکوفسکی
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳


یکی از بهترین سطرهای لورکا
این است:
«رنج،
همیشه رنج…»
زمانی که سوسکی را می‌کُشی
یا تیغ را برای اصلاح برمی‌داری
یا صبح بیدار می‌شوی
که خورشید را ببینی
به این سطر فکر کن.