نامه‌های پر تب‌و‌تاب خورخه لوئیس بورخس

برگردان نجمه شبیری
۳۷۶ صفحه، رقعی
چاپ اول، ۱۳۹۳
قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان


این کتاب ۷۱ نامهٔ منتشر نشده از بورخس همراه با توضیحات کاملی دربارهٔ نام‌ها و مکان‌هایی است که از آن‌ها نام برده. او این نامه‌ها را در جوانی طی حدود سه سال به دو تن از نزدیک‌ترین دوستان آن دوره‌اش خاکوبوسورِدا و موریس آبرامویچ نوشته است. همسر بورخس این نامه‌ها را حدود ده سال پس از مرگ وی کشف و در جشن یکصدمین سالگرد تولد خورخه لوئیس بورخس منتشر کرد.