ناصر و فردین

.

.

.

.

.

.

گفتگوی رضا کیانیان با ناصر ملک‌مطیعی و محمدعلی فردین
چاپپنجم ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۶۴صفحه

قیمت: ۱۲۰۰۰تومان
————————————————–

… این سوال برای من وجود داشت که چرا مردم بعضی از بازیگزان را به اسم کوچک صدا می‌زنند. مثل ناصر، مثل بهروز. در مورد فردین فامیلش ساده‌تر است. اسمش دوکلمه‌ای‌ست. چرا مردم پس از سال‌ها آن‌ها را دوست دارند؟ فقط به خاطر قیافه و ظاهرشان؟ خب کسان دیگری هم بودند که از آن‌ها قیافه‌شان بهتر بوده. به‌خاطر نقش‌هایی که بازی کردند؟ می‌دانید که شبیه آن‌ نقش ها را دیگران هم بازی کردند. حتی امروز هم کسانی دارند شبیه آن‌ها بازی می‌کنند. وقتی با فردین مصاحبه کردم فهمیدم علاوه بر همۀ این‌ها، او برای بازی‌هایش زحمت کشیده، کار کرده. ناصر هم همین‌طور. …