فرشته‌ها

مینی‌مال‌های رسول یونان
چاپ دوم ۱۳۸۶
شابک: ۴-۰۱-۸۷۶۵-۹۶۴
۳۲ صفحه
قیمت: ۳۰۰۰ تومان


مجرم‌
گفت‌: من‌ فرشته‌ام‌! قاضی‌ پرسید: بال‌ هایت‌ کو؟ گفت‌: بال هایم‌ را بریده‌اند! قاضی‌ باور نکرد. نیشخند زد و او را به‌ جرم‌ نداشتن‌ کارت‌ شناسایی‌ به‌ حبس‌ محکوم‌ کرد. وقتی‌ می‌خواستند به‌ دست‌‌هایش ‌دست بند بزنند، ناگهان‌ چند فرشته‌ از پنجره‌ آمدند و او را با خود بردند. ساعتی‌ بعد قاضی‌ در کتاب‌های‌ قانون‌ دنبال‌ ماده‌ای‌ می‌گشت‌ که‌ مربوط‌ به‌ تعقیب‌ مجرم‌ در آسمان‌ باشد.


معشوقه‌ای‌ که‌ اشتباه‌ کرد
بعضی‌ از آدم‌ کش‌ها برای آنکه کارهای‌ خود را قانونی‌ جلوه‌ دهند، وارد پلیس‌ می‌شوند و بعضی‌ در اتاق‌های‌ اعدام‌ کار می‌کنند و بعضی‌ نیز… آدم کش ‌ها انواع‌ مختلف‌ دارند. اما من‌ آدم کشی‌ خطرناک‌تر از تو ندیدم‌ عشق‌ من! تو خودت‌ را کشتی‌ و این‌ اوج‌ بی‌ رحمی‌ است‌. حالا مانده‌ام‌ روی‌ سنگ‌ قبرت‌ چه‌ بنویسم‌؛ آدم کش‌ بی‌ رحم‌ یا معشوقه‌ای‌ که‌ اشتباه‌ کرد!؟