در آغوشم کودکی، در روحم سوزِ سرمایی

کتاب ماه اردیبهشت
ترانه‌ها و خودنگاره‌های قرن بیست و یکمِ لئونارد کهن
چاپ اول ۱۳۹۴
انتخاب و برگردانِ پژمان طهرانیان
۴۸ صفحه
۴۰۰۰ تومان


شبی که رفتم
جزر بود
در آسمان نشانه‌هایی بود
من اما نمی‌دانستم
که گرفتار خواهم شد
گرفتارِ امواجِ اعماق
در عمقِ ساحلی
که دریا را به رفتن به سویش مِیلی نیست
در آغوشم کودکی
در روحم سوزِ سرمایی
و قلبم
به شکلِ یکی کاسهٔ گدایی.