دانشنامۀ دیزاین

ویراستۀ میشائیل ارل‌هاف و تیم مارشال
ترجمۀ منظر محمدی
85000 تومان
590 صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷


کتاب حاضر شامل بیش از سیصد مدخلِ مقاله‌وار کوتاه و بلند است دربارۀ جنبه‌های گوناگون دیزاین. دیزاین در این کتاب به‌معنای وسیعِ کلمه به کار برده شده است. به این ترتیب، به مدخل‌هایی برمی‌خوریم همچون «دیزاین بو»، «دیزاین رویداد»، «دیزاین حمل‌ونقل»، «دیزاینِ ایمنی»، «دیزاین علیه جرم» و…
بسیاری از مقولاتی که در این کتاب درباره‌شان بحث شده در ایران ناشناخته مانده‌اند و این کتاب شاید درآمدی باشد بر شناخت آن‌ها. مخاطبان این اثر دیزاینرها، دانشجویان، استادان و پژوهشگران دیزاین و تمام علاقه‌مندانی‌ هستند که مایل‌اند به‌طور عمیق و علمی با دیزاین آشنا بشوند.