داستانِ افتادنِ من از داستانم

کتاب ماه آذر۹۴
اُرهان پاموک
برگردانِ مژگان دولت‌آبادی
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰


در دلِ این کتاب کوچک دو موضوعی نهفته است که همواره از خیال‌پردازی درمورد آن‌ها لذت برده‌ام.
یکی چهرهٔ اسرارآمیز تاریخ و دیگری خاطرات دوران کودکی و تحصیلم که در رُمان‌ها و متون دیگری که نوشته‌ام، همیشه به این دو موضوع ارجاع داده‌ام و هر بار نیز درهم‌آمیختگی این موضوعات را در ذهنم حس کرده‌ام. یعنی وجه کودکانهٔ تاریخ در کنار وجه تاریخیِ کودکی.

اُرهان پاموک