بخشکی شانس

مینی مال‌های رسول یونان
چاپ نخست ۱۳۹۱
شابک: ۶-۴۹-۸۷۶۵-۹۶۴-۹۷۸
۴۸ صفحه
قیمت: ۲۰۰۰ تومان


ـ سوپرمن

مردی که دیر به خانه می‌رفت از ترس زنش از دیوار خانه بالا رفت و خود را به پشت‌بام رساند.
از آن‌جا خود را از راه کانال کولر به انباری سُر داد.
انباری را مرتب کرد و بعد با دلایلی قانع کننده از پله‌ها بالا
رفت، اما زنش درخانه نبود.