احمق! ما مرده‌ایم

داستانک‌های رسول یونان
چاپ چهارم ۱۳۹۱
شابک: ۸-۳۲-۸۷۶۵-۹۶۴-۹۷۸
۳۲ صفحه
قیمت: ۳۰۰۰ تومان


من نمی‌توانم باور‌ کنم. فکر می‌کنم همه‌اش خواب می‌بینم. آخر چه‌طور ممکن است؟ مگر می‌شود از دیوار‌ها عبور کرد، یا از آب گذشت و خیس نشد؟! ما تمام این کار‌ها را کردیم، حتی از کوه پرت شدیم و خراشی برنداشتیم.

– احمق! ما مرده‌ایم.