شهر کتاب هم خبر از ترجمهٔ اشعار «پیر رِوِردی» داد.

در شمارهٔ مهرماه مجلهٔ «شهر کتاب» ترجمهٔ چند شعر این شاعر از مجموعهٔ «یکی می‌گوید، یکی می‌گرید» که به تازگی با نشر مشکی به چاپ رسیده است، منتشر شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *