جهت خرید کتاب‌های نشر مشکی، مبلغ کتاب یا کتاب‌های درخواستی را به شماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۱۳۵۳۲۹۵۵ بانک پاسارگاد، شعبهٔ اسدآبادی، به نام ساعد مشکی واریز و شماره پیگیری و شماره کارت یا حساب خود را به نشانی info@meshkipublication. com ایمیل و یا به شمارهٔ ۰۲۱۷۷۵۳۵۱۳۸ فکس نمایید.
هزینهٔ پست و یا پیک به عهدهٔ خریدار است.